Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DE SPEELACADEMIE EN PUUR EN PARTNERS

Wellicht heb je genoeg aan deze Speelse (en simpele) versie:

  1. Extreem Effectief en Speels Trainen is onze passie, we doen er alles aan dat aan je over te brengen. 
  2. We begeleiden je naar jouw doel. Dat doen we deskundig, resultaatgericht en vol enthousiasme. 
  3. We zijn gediplomeerde trainers en streven naar de hoogste kwaliteit in onze trainingen, communicatie en bedrijfsvoering. 
  4. Jij hoeft van ons niet zo veel, maar als je in de praktijk blijft toepassen wat je tijdens onze begeleiding hebt geleerd, dan heeft dat wel meer resultaat. 
  5. Mocht je vragen of klachten hebben, blijf er niet mee rondlopen maar vertel het ons. Dan lossen we het voor je op en van feedback worden wij beter. 
  6. We vinden het fijn als je je herinnert om op tijd de factuur te betalen. 
  7. We zijn blij wanneer je enthousiast bent over onze trainingen en ons aanbeveelt bij andere trainers en trainingsbureau’s!

Heb je zin in de uitgebreide versie? Lees dan hier verder:

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en PUUR en Partners / De Speelacademie gevestigd in Maarssen, hierna te noemen ‘PUUR’, over trainingen en andere vormen van ondersteuning, hierna te noemen ‘opdracht’.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als en voor zover zij tussen PUUR en haar opdrachtgever contractueel worden overeengekomen.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en PUUR komt tot stand wanneer zowel opdrachtgever als PUUR een opdrachtbevestiging of offerte ondertekenen.

Artikel 3 Annulering door de opdrachtgever
1. De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren per aangetekend verzonden brief. 2. Wanneer de opdrachtgever een door PUUR geaccepteerde opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan haar te vergoeden:
de gemaakte kosten verhoogd met:
a) later dan 2 weken voor aanvangsdatum uitvoering 100% van de contractwaarde
b) tussen 2 en 4 weken voor aanvangsdatum uitvoering 90% van de contractwaardec) tussen 4 en 8 weken voor aanvangsdatum uitvoering 50% van de contractwaarded) tussen 8 en 13 weken voor aanvangsdatum uitvoering 25% van de contractwaarde
3. Wanneer PUUR, als gevolg van een annulering door de opdrachtgever, kosten verschuldigd is aan een door PUUR ingehuurde derde, is de opdrachtgever verplicht deze kosten te vergoeden.
4. Als de opdrachtgever na aanvang van de opdracht de deelname beëindigt of anderszins niet aan de activiteit deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht tot enige terugbetaling.

Artikel 4 Annulering door PUUR
PUUR heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht te annuleren of deelname van een opdrachtgever ofwel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van reeds betaalde gelden.

Artikel 5 Overmacht
PUUR heeft het recht om zich uit een opdracht terug te trekken, wanneer een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd door veranderingen die zich aan haar invloed onttrekken (overmacht). Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft PUUR recht op compensatie conform de voorwaarden genoemd in artikel 3 leden 2 en 3 van deze leveringsvoorwaarden.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht
Wanneer zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen die anders zijn dan in de ondertekende offerte of in de opdrachtbevestiging overeen zijn gekomen, wordt hierover tussen de opdrachtgever en PUUR tijdig overleg gepleegd, zodat de afspraken aan de gewijzigde situatie kunnen worden aangepast.

Artikel 7 Het betrekken van derden bij de opdracht
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door PUUR geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Artikel 8 Vertrouwelijkheid
PUUR zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de opdrachtrelatie verstrekte of ter kennis genomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. Tijdens alle activiteiten van PUUR geldt, dat informatie met een vertrouwelijk karakter of waarvan het vertrouwelijk karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt wordt als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Bij het doorgeven van die informatie zal PUUR ervoor zorg dragen dat deze niet tot de bron is te herleiden, als dit voor deze nadelige gevolgen zou kunnen hebben.
Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de opdrachtgever, zullen slechts aan anderen worden doorgegeven, als het gebruik daarvan tijdig kenbaar is gemaakt aan de informatieverschaffer en deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben. PUUR zal alle deelnemers aan activiteiten van PUUR wijzen op de vertrouwelijkheid die betracht dient te worden met betrekking tot informatie die hen tijdens activiteiten van PUUR ter ore komen.

Artikel 9 Opdrachtevaluatie
De uitvoering van de opdrachten is structureel onderworpen aan opdrachtevaluaties.

Artikel 10 Prijzen
1. Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt een prijs afgesproken, die in de schriftelijke overeenkomst wordt vastgelegd.

Artikel 11 Betaling
1. De betaling zal volgens de afgesproken termijnen plaatsvinden.
2. PUUR brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever moet betalen in de overeengekomen valuta. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bankrekening binnen de termijn afgesproken in de opdrachtbevestiging, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming van PUUR.
3. Bij niet, of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zodra hij in gebreke is gebleven, dat wil zeggen vanaf 30 dagen na factuurdatum.
4. Als de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet heeft PUUR het recht deelname van de opdrachtgever, ofwel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten.
5. Bij het achterwege blijven van tijdige betaling, staat het PUUR vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen dan ten laste van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn steeds begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van in te schakelen deurwaarders en advocaten, ook als deze kosten de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal bij niet-tijdige betaling een minimale vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn groot 10% over de verschuldigde gelden.
6. In geval van liquidiatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. PUUR spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
2. PUUR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer kunnen bedragen dan de contractwaarde.
4. PUUR zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
– enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst;
– onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
5. PUUR is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
6. PUUR zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
7. PUUR is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door deelnemers aan PUUR-activiteiten aan derden.

Artikel 13 Resultaat
PUUR zal zich bij de uitvoering van een opdracht met de ter beschikking staande kennis, ervaring en werkcapaciteit zo goed mogelijk inspannen om met de uitvoering van een opdracht het beoogde resultaat te bereiken. PUUR aanvaardt alleen opdrachten waarvoor zij zich gekwalificeerd acht. Desalniettemin kan PUUR geen garanties geven met betrekking tot het resultaat.

Artikel 14 Klachtenregeling
Mocht de opdrachtgever over de wijze van uitvoering van de opdracht een klacht hebben,dan dient deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk veertien dagen na het beëindigen van de opdracht aan de directie van PUUR te worden gemeld. De directie hanteert vervolgens een procedure met vastgestelde termijnen. Deze procedure is te zien via onze website en wordt op aanvraag onverwijld toegezonden.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter
1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen die voortvloeien uit de tussen PUUR en opdrachtgever gesloten overeenkomst.
2. Geschillen, die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en die niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van PUUR.